CHANCE_THIS_TO_IMAGE_URL"https://static.wixstatic.com/media/45ab39_dab56b7855424166870f7be3cefaf721~mv2.png/v1/fill/w_178,h_178,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Renkli.png"sizes="192x192"/>
top of page

'Adil' Tayin Sistemi!

Adil Haber-Sen olarak 'Adil' bir tayin sisteminin hayata geçirilmesini arzu ediyoruz. Bu kapsamda, mevcut sistemin ortaya çıkardığı sıkıntılardan bahsettik ve mesai arkadaşlarımızın beklentileri doğrultusunda çözüm önerilerimizi sunduk. Konuyla ilgili Genel Müdürlüğümüze sunduğumuz yazımızı sizlerle de paylaşmak istiyoruz...Bilindiği üzere kurumumuzda isteğe bağlı yer değiştirme talepleri Haziran ayı içerisinde, istekli personelden dilekçe alınarak Ağustos ayı içerisinde sonuçlandırılmakta ve akabinde yer değiştirmesi uygun görülen personellerin bulundukları müdürlüklerle ilişiği kesilerek naklen atamaları yapılmaktadır. Ancak mevcut uygulama maalesef birçok sorunu bünyesinde barındırmakta ve bunun sonucu olarak mesai arkadaşlarımızın beklentilerini karşılamamaktadır.


Tayin Talepleri Nasıl Alınmalıdır?


Öncelikle mevcut uygulamada maalesef hangi ilde, hangi müdürlükte, hangi pozisyonda açık olduğu mesai arkadaşlarımız tarafından bilinmemekte, tabiri caizse "ya çıkarsa" denilerek naklen atama isteğinde bulunulmaktadır. Bu durum mesai arkadaşlarımızın bir belirsizlik içerisinde tayin talebinde bulunmasına neden olmaktadır. Son yıllarda bu duruma geçici çözüm olarak bazı başmüdürlükler tarafından e-mail yoluyla ya da EBYS sistemi üzerinden tayin dönemi içerisinde boş pozisyonlar yayımlanmak suretiyle bir çözüm üretilmeye çalışılmakta ise de genele yayılan bir uygulama olmadığı için tam anlamıyla beklentileri karşılamamaktadır.

Adil Haber Sen olarak, Genel Müdürlüğümüz tarafından Mayıs ayı içerisinde tüm ülkede boş olan norm kadroların İKBS üzerinden ilan edilmesi ve mesai arkadaşlarımızın ilan edilen bu kadrolar doğrultusunda bilinçli ve öngörülü bir şekilde naklen atama talebinde bulunmasının sağlanması gerektiğini talep etmekteyiz. Mevcut uygulamada tayin talepleri dilekçe ile alınmakta ve bu durum hem işgücü hem zaman hem de kağıt israfına neden olmaktadır.

Adil Haber Sen olarak, İKBS sistemi üzerine entegre edilecek bir buton ile tayin taleplerinin alınmasını talep etmekteyiz. İKBS sistemi üzerinden ilan edilen boş kadroları önce il bazında sonra müdürlük bazında görüntüleyen personel, buradan yapacağı 3 veya 5 tercihi sisteme kaydederek tayin talebinde bulunabilmelidir. Bu durum hem gereksiz yazışmaları ortadan kaldırarak işgücünün verimli kullanılmasını sağlayacak hem de gereksiz kırtasiye masraflarını ortadan kaldıracaktır.

Mevcut uygulamada tayin talepleri başmüdürlük emrine olacak şekilde yapılmaktadır. Bu durum tayin talebinde bulunan mesai arkadaşlarımızın büyük süprizlerle karşılaşmasına neden olmaktadır. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak; Örneğin Konya merkez de ailesi olduğu ve çocuklarının bakımı için ailesine yakın bir yerde çalışmak için Konya merkeze tayin isteyen bir arkadaşımız, Başmüdürlük tarafından Ereğli ilçesinde görevlendirildiğinde aslında tayin amacı ile bağdaşmayan bir sonuçla karşılaşmaktadır. Konya ile Ereğli ilçesi arası yaklaşık 147 km. olup, bu durumda tayin talebinde bulunan mesai arkadaşımızın beklentisi karşılık bulmayacaktır. Bu arkadaşımız böyle olacağını bilse, belki de hiç tayin talebinde bulunmayacak, mevcut düzenini koruyacaktır. Bu durum ayrıca Ereğli’ye tayin isteyen bir başka mesai arkadaşımızın da tayinin çıkmasına engel teşkil ettiğinden aslında dolaylı olarak sadece bu arkadaşımızı değil, diğer mesai arkadaşlarımızı da mağdur etmektedir. Bu mağduriyetin bir sonucu olarak mesai arkadaşımız aslında talep etmediği bir müdürlükte çalışmak zorunda kalmakta, bu durum da mesai arkadaşımızın verimliliğini düşürmektedir. Bu durum ayrıca yöneticilerimiz de zor duruma düşürmektedir. Şöyle ki; bu şekilde istemediği bir müdürlüğe tayini yapılan mesai arkadaşımız bu sefer de farklı argümanlar kullanarak istediği merkeze gelmeye çalışmakta, bu farklı argümanlar ise o ilde bulunan yöneticileri zor durumda bırakmaktadır.

Adil Haber Sen olarak, açıkladığımız nedenlerden dolayı tayinlerin başmüdürlük emrine değil, önceden ilan edilen müdürlüklere yapılmasını talep ediyoruz. Bu durumda ne tayin talebinde bulunan, ne de yöneticiler mağdur olmayacaktır. Doğrudan müdürlük emrine yapılan naklen atama ile kendi talebi doğrultusunda oraya gelen personelin kurum aidiyeti artacak ve çok daha verimli olacaktır.


Tayinlerde Hangi Kriterler Esas Alınmalıdır?


Mevcut uygulamada her ne kadar puan sisteminin uygulamaya konulduğu söylense de, bu puanların nasıl hesaplandığı, hangi kriterlerin esas alındığı, aynı yeri tercih eden personeller arasında puan anlamında kimin öncelikli olduğu mesai arkadaşlarımız tarafından bilinmemektedir. Bu durum tayin talebinde bulunan mesai arkadaşlarımızı tayin döneminde farklı arayışlara yöneltmekte ve kurum aidiyetini zayıflatmaktadır.

Adil Haber Sen olarak, naklen atamalarda puan sisteminin tam anlamıyla uygulanmasını, şeffaf bir şekilde tüm personellerin kendi tayin puanlarını İKBS sistemi üzerinden görüntüleme imkanına kavuşmasını, tayin dönemi bittikten sonra tüm müdürlüklerin en düşük tayin puanlarının ilan edilmesini ve böylece mesai arkadaşlarımızın kendi puanları ile talep ettikleri yere tayini yapılan en son kişinin puanını karşılaştırma imkanına kavuşmasını talep ediyoruz.

Burada öncelikle puanlamanın hangi kriterler üzerinden yapılması gerektiğinin belirlenmesinde fayda vardır. Puanlama da esas alınması gereken hususların en başında o müdürlükte görev yapılan yıl ilk kriter olmalıdır. Sonrasında personelin performansa tabi bir pozisyonda olması durumunda performans değerleri üzerinden bir puanlama, sonrasında yaş, eğitim düzeyi, başarıları ve aldığı ödüller ile disiplin cezaları göz önünde bulundurularak ortaya çıkacak bir tayin puanı tespit edilmelidir. Ülkemizin coğrafi koşulları göz önünde bulundurularak bölge bazlı bazı puan katsayılarında pozitif ayrımcılık yapılması da olasıdır. Bu şekilde tayin puanı tespit edilen personelin isteği doğrultusunda naklen ataması yapıldığında tayin puanı sıfırlanmalı ve bir daha ki tayin talebi için yeniden aynı kriterlere göre puan toplaması beklenmelidir. Bu uygulamanın pratikte birçok artısı vardır. Bunlardan ilki, performans puanlarının tayin üzerinde etkisi olduğunda mesai arkadaşlarımız tayin için farklı argümanlara zaman ayırmayacaktır. Mesai arkadaşlarımız tüm enerjisini görev tanımında yer alan işleri daha etkin ve verimli yapmak için kullanacaktır. Bir diğer sonucu ise mesai arkadaşlarımız umutsuzluğa kapılmayacak, bu yıl talep ettiği yere puanı yetmediği halde bir sonraki yıl tayin puanının artması ile talebinin gerçekleşme olasılığı artacaktır. Bunun sonucu olarak da görevini daha iyi yerine getirecek ve kurum aidiyeti artacaktır. Üzülerek belirtmek isteriz ki, üç yıl üst üste tayin talebinde bulunduğu halde tayini çıkmayan bir mesai arkadaşımız sırf bu sebepten istifa etmek zorunda kalmıştır. Önermiş olduğumuz bu sistem olsaydı, o arkadaşımız belki bu yıl olmadı ama gelecek yıl olabilir umuduyla görevine devam edecekti.


Tayin Talepleri Nasıl Sonuçlandırılmalıdır?


Mevcut uygulamada tayin taleplerinin nasıl sonuçlandırıldığına dair maalesef elimizde somut hiçbir veri bulunmamaktadır. Özellikle bir takım sendikalar sanki tayinler tek elindeymiş gibi "biz yaptık, uğraştık ama olmadı, bize üye olmazsan tayinin çıkmaz" gibi söylemlerde bulunmaktadır. Oysa tayinleri yapacak makam bellidir ve sendikaların buraya müdahil olması kabul edilebilir bir durum değildir. Benzer şekilde bazen de siyasiler ya da bürokratlar devreye girmekte ve tayinlerde etkili olmaktadırlar. Oysa hakkaniyet ve adalet tayinlerin bu şekilde yapılmasını değil, objektif kriterlere dayalı, şeffaf ve adil bir şekilde yapılmasını gerektirir. Yukarıda izah ettiğimiz puan sistemi ve onun beraberinde getirdiği şeffaflık, bu tür müdahalelerinde önüne geçecek, bu taleple gelen kişilere karşı idarecilerimizin elini güçlendirecektir.

Adil Haber Sen olarak, önceden İKBS sistemi üzerinden ilan edilen boş pozisyonlar arasından mesai arkadaşlarımız tarafından yine İKBS sistemi üzerinden tercihte bulunulması akabinde İKBS sistemi üzerine entegre edilmiş bir program vasıtasıyla tek tuşla sistem üzerindeki tayin puanlarına göre naklen atamaların gerçekleştirilmesini talep ediyoruz.

Becayiş (Karşılıklı Yer Değiştirme) Olmalı Mıdır?


Kamu personelleri arasında becayiş olarak adlandırılan ve aynı unvan ve pozisyonda çalışan kişilerin karşılıklı mutabakatlarının çalışmış oldukları kurumca da uygun görülmesi halinde doğrudan birbiri ile yer değiştirmesine becayiş denilmektedir. Mevcut uygulamada PTT bünyesinde becayiş uygulaması bulunmamaktadır. Bunun gerekçesi tam olarak bilinmemekle birlikte özellikle becayiş talebinde bulunacak personellerin harcırah talebinde bulunması ve kuruma mali külfet getirmesi olabileceğini düşünmekteyiz. Bu sorunun mevzuatta yapılacak bir değişiklik ve becayiş talebinde bulunanların ‘’harcırahsız’’ olarak yer değiştirmeyi kabul etmeleri ile aşılabileceğini değerlendirmekteyiz.

Bu bağlamda PTT personellerinin becayiş hakkına kavuşması, suistimallere yer vermemek adına bu hakkın mesleklerini sürdürdükleri dönem içerisinde yalnızca bir kere tanınmasını talep etmekteyiz.

Sonuç ve Talebimiz

Bu uygulama hayata geçirildiğinde mesai arkadaşlarımızın performansı yükselecek, kurum aidiyeti artacak, çalıştıkları ortamda daha huzurlu ve mutlu olacaklardır. Bu bağlamda Adil Haber Sen olarak biz yukarıda detaylı bir şekilde gerekçelerini sunduğumuz tayin sisteminin hayata geçirilmesini saygılarımızla arz ve talep etmekteyiz.


 

Adil Haber-Sen

Yönetim KuruluAdil Tayin Sistemi
.pdf
Download PDF • 651KB370 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

تعليقات


bottom of page