CHANCE_THIS_TO_IMAGE_URL"https://static.wixstatic.com/media/45ab39_dab56b7855424166870f7be3cefaf721~mv2.png/v1/fill/w_178,h_178,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Renkli.png"sizes="192x192"/>
top of page

Performans Hak Edişini Kayıtlı Gönderi Teslimi Şartına Bağlayan Maddenin İptalini Talep Ettik!

Adil Haber-Sen olarak, siz değerli mesai arkadaşlarımızla omuz omuza, aynı şartlarda çalıştığımızı, sizlerden biri olduğumuzu, iş yerinde ve sahada yaşadığınız sıkıntıları birebir yaşadığımızı, sizi bizden daha iyi kimsenin anlayamayacağını her fırsatta dile getiriyoruz. Yaşadığımız sorunların çözümü adına, hukuk ve mevzuat çerçevesinde tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı, adaleti üstün kılmak adına sahada, masada ve her mecrada gereken tüm mücadeleyi göstereceğimize söz vermiştik.


Bu doğrultuda, 08.Eylül.2022 tarihinde, Performans ücreti ödemesini günlük 60, aylık 1200 kayıtlı gönderi teslimi şartına bağlayan maddenin iptali için Danıştay'da davamızı açtık... 12 madde halinde, neden böyle bir dava açtığımızı, gerekçelerimizi özet halinde sosyal medya hesaplarımızdan tek tek açıklayacağız. Daha detaylı bilgi edinmek isteyen mesai arkadaşlarımız da dava dilekçemizin tam metnini aşağıda bulabilirler.


Açtığımız davanın en kısa zamanda sonuçlanmasını ve tüm mesai arkadaşlarımız adına hayırlı sonuçlar getirmesini diliyoruz.


DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

ANKARA


DAVACI: ADALETLİ VE İLKELİ BASIN, YAYIN VE İLETİŞİM HİZMETLERİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI (ADİL HABER SEN)

VEKİLİ: ÇİSİL TUANA TEZSEVER

DAVALI: POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ

Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No: 2 Ulus Altındağ/Ankara

KONU: PTT AŞ. Tarafından 12.11.2018’de yayımlanan ve 18.07.2022 tarihinde revize edilerek yürürlüğe giren ‘’Bireysel Performans Yönetim Sistemi Prosedürü’nün’’;

· 6.3.1.2 numaralı maddesinde yer alan ‘’çalıştığı gün baz alınarak kişi başı günlük ortalama 60 ve aylık en az 1200 kayıtlı gönderi teslim etmiş olması’’ ibaresinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemimizden ibarettir.


AÇIKLAMALARIMIZ:


PTT AŞ. Bünyesinde İdari Hizmet Sözleşmeli olarak istihdam edilen postacılara Bireysel Performans Yönetim Sistemi prosedüründeki şartları sağlaması ve prosedürde belirtilen performans puanına ulaşması halinde performans ücreti adı altında ücret ödenmekteyken, 18.07.2022 tarihinde yapılan değişiklik ile performans puanının istenilen seviyeye ulaşmasının yanı sıra günlük ortalama 60 ve aylık en az 1200 adet kayıtlı gönderi teslim edilmesi halinde performans ücreti almaya hak kazanacağı hüküm altına alınmıştır. Söz konusu hüküm, aşağıda detaylı bir şekilde açıklayacağımız nedenlerden dolayı açıkça hukuka ve hakkaniyete aykırı olup iptali gerekmektedir.


1- POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİNDE ÇALIŞTIRILACAK İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİĞİNİN Performans değerlendirmesi başlıklı 62’inci maddesinde;

MADDE 62 − (1) Hizmetlerin, PTT’nin stratejik hedefleri doğrultusunda, belirlenen standartlara uygun bir şekilde etkin sunumu ve hizmet alanların memnuniyetinin yükseltilmesini teminen; personelin bireysel başarıları ölçülerek, işini ne kadar iyi yaptığını tespit etme, kendisine bildirme ve gelişim planı oluşturma amacıyla performans ölçümüne tabi tutulur.

2) Performans değerlendirme sonuçları; kurumsal ve stratejik planlama, kariyer planlama, eğitim planlama, ceza ve ödüllendirme, personel hareketleri, merkez sınıflandırması, ücret, görevde yükselme, yer değiştirme, işgücü tespiti, maliyet muhasebesi ve işyeri performansının belirlenmesi gibi süreçlerde kullanılabilir.

(3) Performans kriterlerinin belirlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.


Hükmü yer almaktadır.


Söz konusu maddede yer alan ‘’personelin bireysel başarısının ölçümü’’ için ‘’işlem temelli puan’’ ve ‘’iş puanı’’hesaplanarak postacı olarak çalışan personelin ‘’performans puanı’’ hesaplanmaktadır.

Postacı Performans Puanı: Cihet bazında gönderi türü ve adetleri, cihet zorluğu göz önünde bulundurularak belirlenen standartlara göre hesaplanır.


İşlem Temelli Puan: İş puanı ve cihet zorluk katsayısı çarpımı ile eğitim puanının toplamından oluşur.


İş Puanı: Postacının, bir ay içerisinde dağıttığı gönderi sayısının katsayı tablolarında yer alan gönderi birim puanları çarpımları ile diğer işlemlere ait puanlarının toplamından oluşur.


Bireysel performans yönetim sistemi prosedüründe yer alan tanımlara bakıldığında postacıların performans ücretine hak edebilmesi için belirlenen PERFORMANS PUANINA ulaşması yeterlidir.


Normlar hiyerarşisine göre alt norm üst norma aykırı olamayacağı gibi, üst normda yer almayan bir husus alt normda düzenlenemez ve bu konuda bir sınırlama getirilemez. Ancak Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik’te performans değerlendirmesinin ‘’PERFORMANS PUANI’’ üzerinden yapılacağı hüküm altına alındığı halde, alt norm olan Bireysel Performans Yönetim Sistemi Prosedüründe PERFORMANS PUANI VE TESLİM ADETLERİ üzerinden bir performans değerlendirmesi yapılacağı ve performans ücretlerinin bu her iki şartın birlikte sağlanması halinde ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Yönetmeliğin 62’inci maddesinde açıkça PERSONELİN BİREYSEL BAŞARISININ ÖLÇÜMÜ’nün yapılacağı belirtilmiştir. Personelin bireysel başarısının ölçümü görev tanımı içerisinde yer alan bütün işlerin değerlendirilmesi ile mümkündür. Performans puanı hesaplanırken görev tanımı içerisinde yer alan bütün işler dikkate alınmakta, ancak iptali istenen hüküm ile görev tanımı içerisinde yer alan diğer işler dikkate alınmaksızın yalnızca kayıtlı gönderi teslimi adetlerine bakılarak performans ücreti ödeneceği belirtilmektedir. Bu şekilde alt norm olan Prosedür ile üst norm olan Yönetmelikte bulunmayan bir düzenlemeye gidilerek performans ücreti ödenmesi sınırlandırılmaktadır. Bu durum açıkça POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİNDE ÇALIŞTIRILACAK İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİĞİN Performans değerlendirmesi başlıklı 62’inci maddesine aykırı olduğundan Bireysel performans yönetim sistemi prosedürünün 6.3.1.2’inci maddesinde yer alan ‘’çalıştığı gün baz alınarak kişi başı günlük ortalama 60 ve aylık en az 1200 kayıtlı gönderi teslim etmiş olması’’ ibaresi hukuka aykırı olup iptali gerekmektedir.


2-Bireysel Performans Yönetim Sistemi Prosedürü’nün 6.3.1.2 numaralı maddesinde yer alan ‘’çalıştığı gün baz alınarak kişi başı günlük ortalama 60 ve aylık en az 1200 kayıtlı gönderi teslim etmiş olması’’ ibaresi posta/kargo dağıtımının gerçekleri ile bağdaşmamaktadır. Şöyle ki; postacıların gönderi teslim etmeleri tamamen kendi tasarruflarında olan bir husus değildir. Postacı tarafından gönderinin teslimi için adrese gidildiğinde ‘’gönderinin kabul edilmemesi, adresin hatalı olması, gönderiyi alacak reşit/mümeyyiz kimselerin adreste bulunmaması, muhatabın adresten taşınmış olması’’ gibi durumlarla karşılaşılmaktadır. Tüm bu durumların varlığı halinde postacılar adrese kadar gitmekte, dağıtım ile ilgili her türlü işlemi gerçekleştirmekte ancak kendi tasarrufunda olmayan bir nedenden dolayı gönderiyi teslim edememektedir. Ayrıca belirtmekte fayda vardır ki, postacılar için bir gönderiyi teslim etmek, iade etmekten daha zahmetsiz bir işlemdir. Yani gerçekten teslim şartları oluştuğu halde hiçbir postacı gönderiyi teslim etmeyerek iade işlemine tabi tutmaz.


Postacıların kendi tasarrufunda olmayan bir husustan dolayı söz konusu prosedürün 6.3.1.2’inci maddesinde yer alan günlük ortalama 60 ve aylık toplam en az 1200 adet gönderinin tesliminin sağlayamaması nedeniyle performans ücreti alamaması açıkça hukuka ve hakkaniyete aykırıdır. Bu nedenlerle Bireysel performans yönetim sistemi prosedürünün 6.3.1.2’inci maddesinde yer alan ‘’çalıştığı gün baz alınarak kişi başı günlük ortalama 60 ve aylık en az 1200 kayıtlı gönderi teslim etmiş olması’’ ibaresi hukuka aykırı olup iptali gerekmektedir.


3-Postacıların görev tanımlarına bakıldığında sadece posta dağıtım işi yapmadıkları, aynı zamanda dağıtım müdürlüğüne gelen gönderilerin araçtan indirilmesi, grup ayrımının yapılması, cihet ayrımının yapılması, cihet hazırlığının yapılması ve gönderilerin sıraya dizilmesi, bu gönderilerin cihete eklenmesi işlemleri yapılmakta ve bu işlemler ortalama bir-bir buçuk saatte tamamlanmaktadır. Aynı postacılar dağıtımdan döndükten sonra o gün dağıtıma çıkardıkları gönderilerle ilgili teslim ve düşüm işlemlerini, tebligat gönderileri için mazbatalara şerh verme işlemlerini, ücretli gönderilerin ücretlerinin teslimini yapmaktadırlar. Bu işlemler dağıtımın olağan işleri olmasına rağmen söz konusu prosedürün 6.3.1.2’inci maddesinde yer alan günlük ortalama 60 ve aylık toplam en az 1200 adet gönderinin tesliminin sağlanması hususunda değerlendirmeye alınmamaktadır. Ayrıca birçok dağıtım müdürlüğünde ring şoförü olmadığından, dağıtıcılar tarafından şubelerde kabulü yapılan gönderilerin toplanması ve merkeze getirilmesi işi de yapmaktadır. Dağıtım dışı bu işlemler postacıların görev tanımında yer almakta ve postacılar mesai üzerine çalıştıklarından bu işlemlerden geriye kalan zamanda dağıtım yapmaktadırlar. Mesailerinin tamamını dağıtım işinde kullanamayan postacıların bu şekilde günlük 60 adet ve aylık en az 1200 adet kayıtlı gönderi teslimi üzerinden performans ücreti alması hukuka ve hakkaniyete aykırıdır. Bu nedenle Bireysel performans yönetim sistemi prosedürünün 6.3.1.2’inci maddesinde yer alan ‘’çalıştığı gün baz alınarak kişi başı günlük ortalama 60 ve aylık en az 1200 kayıtlı gönderi teslim etmiş olması’’ ibaresi hukuka aykırı olup iptali gerekmektedir.


4-Dağıtım alanında her postacı için belirli dağıtım alanları belirlenmiştir ve bunlar CİHET olarak adlandırılmaktadır. Cihetler coğrafi yapıları, iklim koşulları, demografik yapısı, toplu konut ya da dağınık yerleşim olması, iş hanı olup olmaması hususları göz önünde bulundurularak ZORLUK DERECELERİ’ne göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma sonucunda her cihete CİHET ZORLUK KATSAYISI tanımlanmış olup, dağıtımı ve teslimi yapılan gönderilere verilen performans puanları bu zorluk katsayıları ile çarpılarak hesaplanmaktadır. Ancak söz konusu prosedürün 6.3.1.2’inci maddesinde yer alan günlük 60 ve aylık en az 1200 adet kayıtlı gönderi teslimi için cihet zorluk katsayısı göz önünde bulundurulmadan tüm cihetlerde aynı teslim adetlerinin sağlanması istenmiştir. Bu durum CİHET ZORLUK KATSAYISI uygulaması ile çelişmektedir. Puan olarak cihet zorluk katsayısı 1.56 olan cihette 40 gönderi teslim edildiğinde, cihet zorluk katsayısı 1 olan cihette 60 gönderi teslimi ile aynı puan alınmakta, ancak teslim adetleri bakımından söz konusu prosedürün 6.3.1.2’inci maddesinde cihet zorluk katsayısı göz önüne alınmadan cihet zorluk katsayısı ne olursa olsun günlük 60 aylık en az 1200 kayıtlı gönderi teslim etmesi istenmektedir. Bu nedenle Bireysel performans yönetim sistemi prosedürünün 6.3.1.2’inci maddesinde yer alan ‘’çalıştığı gün baz alınarak kişi başı günlük ortalama 60 ve aylık en az 1200 kayıtlı gönderi teslim etmiş olması’’ ibaresi hukuka aykırı olup iptali gerekmektedir.


5-Bireysel Performans Yönetim Sistemi Prosedürü’nün 6.3.1.2’inci maddesinde günlük ortalama 60 adet ve aylık toplam en az 1200 adet kayıtlı gönderinin tesliminden söz edilmiştir, ancak bu gönderi türleri belirtilmemiştir. PTT AŞ.’de dağıtımda birçok kayıtlı gönderi türü bulunmaktadır. Taahhütlü mektup, APS Kurye, Banka Kartları, Posta Kargosu, Kargo, Posta Kolisi, APG, Tebligat, Nitelikli Kurye gönderileri gibi birçok farklı türde kayıtlı gönderi mevcuttur. Bu gönderilerin her birinin teslim şartları birbirinden farklıdır. Bazı gönderiler adreste bulunan reşit/mümeyyiz herhangi birine teslim edilebilirken, Banka Kartı, Nitelikli Kurye gibi gönderiler alıcının bizzat kendisine teslim edilmesi gereken gönderiler olduğundan teslim edilmeleri çok daha zordur. Bu durumda örneğin cihetinde 60 adet taahhütlü gönderi bulunan bir dağıtıcı bunların tamamının teslimini sağlayabileceği gibi, cihetinde 60 adet Banka Kartı gönderisi bulunan bir postacının alıcılarının adreste bulunmamaları durumunda bu gönderilerin hiçbirini teslim edememe ihtimali vardır. Bu durumda aynı sayıda gönderi ile dağıtıma çıkan postacılardan biri Bireysel Performans Yönetim Sistemi Prosedürü’nün 6.3.1.2’inci maddesinde yer alan günlük 60 adet teslim şartını sağlarken, diğeri bu şartı kendi elinde olmayan nedenlerden dolayı sağlayamayacaktır. Bu nedenle Bireysel performans yönetim sistemi prosedürünün 6.3.1.2’inci maddesinde yer alan ‘’çalıştığı gün baz alınarak kişi başı günlük ortalama 60 ve aylık en az 1200 kayıtlı gönderi teslim etmiş olması’’ ibaresi hukuka aykırı olup iptali gerekmektedir.


6-Postacılar tarafından dağıtıma çıkartılan gönderilerin bir kısmı teslim edilirken, bir kısmı postacıların tasarrufunda olmayan nedenlerle teslim edilememektedir. Teslim edilemeyen gönderiler ya iade edilmekte ya da PTT İşyerlerine ihbarlanarak muhataplarının gönderileri buralardan alması sağlanmaktadır. İade sebepleri genellikle muhatabın gönderiyi kabul etmemesi, adresin hatalı olması, muhatabın adresten taşınmış olmasıdır. Postacı tarafından gönderi adrese kadar götürülmekte, ancak teslim şartları oluşmadığı için iade edilmesi durumunda Bireysel Performans Yönetim Sistemi Prosedürü’nün 6.3.1.2’inci maddesinde aranan teslim şartı sağlanamamaktadır. Oysa bu gönderiler için Performans puanı hesaplanmaktadır. Yani dağıtıma çıkarılan her bir gönderi için performans puanı hesaplaması yapılırken, bu gönderiler postacının tasarrufunda olmayan nedenlerle teslim edilemediğinde Bireysel Performans Yönetim Sistemi Prosedürü’nün 6.3.1.2’inci maddesinde yer alan günlük 60 adet aylık en az 1200 adet kayıtlı gönderi teslimine dahil edilmemektedir. Bu durumda postacılar dağıtıma çıkardıkları bu gönderiler için performans ücreti alamamaktadır. Diğer bir anlatımla dağıtıma çıkartılan her gönderi için performans puanı verilirken, teslim edilemeyen gönderiler nedeniyle günlük 60 aylık en az 1200 adet kayıtlı gönderi teslimi sağlanmadığında performans puanı ödenmemektedir. Bu durum açıkça İHS’li Personel Çalıştırılmasına Dair Yönetmeliğin Performans Değerlendirmesi başlıklı 62’inci maddesine aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle Bireysel performans yönetim sistemi prosedürünün 6.3.1.2’inci maddesinde yer alan ‘’çalıştığı gün baz alınarak kişi başı günlük ortalama 60 ve aylık en az 1200 kayıtlı gönderi teslim etmiş olması’’ ibaresi hukuka aykırı olup iptali gerekmektedir.

7-Bireysel Performans Yönetim Sistemi Prosedürü’nün 6.3.1.2’inci maddesinde günlük 60 aylık en az 1200 adet kayıtlı gönderi teslimi şartı cihet alanlarının birbirinden farklı olması nedeniyle de tüm cihetlerde uygulanması mümkün olan bir uygulama değildir. Şöyle ki; cihet alanları coğrafi özelliklere ve yerleşim yerinin yapısına göre belirlenmektedir. Bazı cihet alanları yerleşim yerinin dağınık olması nedeniyle çok geniş alanları kapsamakta iken, bazı cihet alanları çok küçük alanlardan oluşmaktadır. Cihet alanları bu kadar değişkenlik gösterirken buna bağlı olarak cihet alanlarına çıkan gönderi sayısı da benzer şekilde değişkenlik göstermektedir. Cihet alanı dağınık olan bir postacının mesaisinin büyük bir bölümü bir adresten diğer adrese gitmek için geçmektedir. Bazı cihet alanlarına günlük 100-120 kayıtlı gönderi çıkarken, bazı cihet alanlarına günlük 40-50 kayıtlı gönderi çıkmaktadır. Cihet alanının yapısı gereği günlük 40-50 kayıtlı gönderi çıkan bir postacının günlük 60 adet kayıtlı gönderiyi teslim etmesi mümkün değildir. Bu durumda postacılar yine kendi tasarruflarında olmayan bir nedenden dolayı performans ücreti alamayacaktır. Bazı cihetlerin dağıtım alanı geniş gönderi sayısı az, bazı cihetlerin ise dağıtım alanı küçük gönderi sayısı çok olduğundan idareciler tarafından bu durum personelin performans alamaması için cezalandırma aracı olarak kullanılmasına da neden olabilecektir. Şöyle ki; idareci ile farklı nedenlerden ötürü sorun yaşayan personelin ciheti değiştirilerek gönderi sayısı az ve fakat dağıtım alanı geniş olan bir cihette görevlendirilmesi halinde bu madde nedeniyle o dağıtıcı performans ücreti alamayacak ve mali kayba uğrayacaktır. Hatta bazı idareciler tarafından –özellikle aynı anda sendika yöneticisi olan- personelin kendi sendikalarına üye olmaması halinde bu cihetlerde görevlendirileceğine dair tehdit aracı olarak kullanılması da mümkündür. Bu durum hakkaniyete açıkça aykırıdır. Bu nedenle Bireysel performans yönetim sistemi prosedürünün 6.3.1.2’inci maddesinde yer alan ‘’çalıştığı gün baz alınarak kişi başı günlük ortalama 60 ve aylık en az 1200 kayıtlı gönderi teslim etmiş olması’’ ibaresi hukuka aykırı olup iptali gerekmektedir.


8-Bireysel Performans Yönetim Sistemi Prosedürüne göre PTT AŞ. tarafından düzenlenen eğitimlere katılan personelin işlem temelli puanına, eğitimde geçen her bir saat için 40 puan ilave edileceği hüküm altına alınmıştır. Hizmet içi eğitimler bazen günlük bazen ise haftalık, 15 günlük ya da aylık olabilmektedir. Eğitime katılan postacılar her bir eğitim saati için 40 puan alırken, herhangi gönderi dağıtımı ya da teslimi yapmamaktadırlar. Bu durumda eğitim süresi boyunca performans ücreti alabilmesi için performans puanı hesaplanmakta fakat Bireysel Performans Yönetim Sistemi Prosedürü’nün 6.3.1.2’inci maddesinde yer alan günlük 60 aylık en az 1200 adet kayıtlı gönderi teslimi şartı postacıların tasarrufunda olmayan nedenlerle gerçekleşmemektedir. İdare tarafından zorunlu olarak bir eğitime tabi tutulan personel, söz konusu kayıtlı gönderi teslim şartını sağlayamadığından performans ücreti alamamaktadır. Bu durum açıkça hukuka ve hakkaniyete aykırıdır. Bu nedenle Bireysel performans yönetim sistemi prosedürünün 6.3.1.2’inci maddesinde yer alan‘’çalıştığı gün baz alınarak kişi başı günlük ortalama 60 ve aylık en az 1200 kayıtlı gönderi teslim etmiş olması’’ibaresi hukuka aykırı olup iptali gerekmektedir.


9-Postacıların, İHS’li personel çalıştırılmasına dair yönetmelik hükümleri doğrultusunda yıllık ücretli izin hakları ve sıhhi izin hakları bulunmaktadır. Bir ayda 22 iş günü üzerinden çalışan bir postacı günlük 60 kayıtlı gönderi teslimi yaptığında aylık 1320 kayıtlı gönderi teslimi yapabilmekte ve performans ücreti alabilmektedir. Ancak aynı postacı ay içerisinde 10 gün izin kullandığında ya da hastalanıp sıhhi izin kullandığında 1200 adet kayıtlı gönderiyi teslim edebilmek için günlük 100 adet kayıtlı gönderi teslimi yapmalıdır. Anayasal bir hak olan ücretli izin ve sıhhi izin hakları performans ücreti ile doğrudan ilişkilendirilerek postacıların izin kullanmaları engellenmek istenmektedir. Bu durum açıkça Anayasaya, İHS’li personel çalıştırılmasına dair yönetmelik hükümlerine ve hakkaniyete aykırıdır. Bu nedenle Bireysel performans yönetim sistemi prosedürünün 6.3.1.2’inci maddesinde yer alan ‘’çalıştığı gün baz alınarak kişi başı günlük ortalama 60 ve aylık en az 1200 kayıtlı gönderi teslim etmiş olması’’ ibaresi hukuka aykırı olup iptali gerekmektedir.


10-İHS’li personel çalıştırılmasına dair yönetmelikte ve personel ile kurum arasında imzalanan İdari Hizmet Sözleşmesinde, personelin haftalık mesai saatinin 40 saat olduğu açıkça yazmaktadır. Ancak idare tarafından sürekli olarak cumartesi günleri fazla mesai yaptırılmaktadır. Bireysel Performans Yönetim Sistemi Prosedürü’nün 6.3.1.2’inci maddesi gereği çalışılan günler esas alınarak günlük ortalama en az 60 kayıtlı gönderi teslimi istendiğinden cumartesi günleri resmi kurumların ve muhtarlıkların kapalı olması nedeniyle teslim oranları diğer günlere çok daha az olmaktadır. Bu durumda günlük ortalama 60 kayıtlı gönderi teslimi daha da zorlaşmaktadır. Cumartesi günleri zorunlu olarak fazla mesai yaptırılan postacıların teslim oranlarının muhtarlıkların ve resmi kurumların kapalı olması nedeniyle performans ücreti alamaması hakkaniyetle bağdaşmamaktadır. Bu nedenle Bireysel performans yönetim sistemi prosedürünün 6.3.1.2’inci maddesinde yer alan ‘’çalıştığı gün baz alınarak kişi başı günlük ortalama 60 ve aylık en az 1200 kayıtlı gönderi teslim etmiş olması’’ ibaresi hukuka aykırı olup iptali gerekmektedir.


11-Bireysel Performans Yönetim Sistemi Prosedürü’nün 6.3.1.2’inci maddesinde günlük 60 ve aylık en az 1200 adet KAYITLI gönderi teslim edilmesi şartı getirilmiştir. Oysa postacılar tarafından sadece kayıtlı gönderiler değil, aynı zamanda kayıtsız posta gönderilerinin (mektup, basılmış kağıt, alma haber kartı, mazbata, banka ekstresi vb.) de dağıtımı yapılmaktadır. Kayıtsız gönderilerin dağıtımı bireysel performans yönetim sistemi prosedürüne göre performans puanına etki ederken, söz konusu 6.3.1.2’inci madde anlamında teslim adetlerine dahil edilmemektedir. Bireysel performans yönetim sistemi prosedürü postacının çalışkanlığını ve verimliliğini ölçerken kayıtsız gönderileri hesaplamaya puan olarak dahil etmekte, ancak aynı prosedürün 6.3.1.2’inci maddesi teslim adetleri anlamında kayıtsız gönderileri dahil etmemektedir. Oysa kayıtsız gönderilerin dağıtım ve teslimi kayıtlı gönderilerden çok farklı değildir. Postacı tarafından bu gönderilerde adreslere götürülmekte ve posta kutularına bırakılmaktadır. Alma haber kartları iadeli taahhütlü olarak postaya verilen gönderilerin teslimi konusunda mahkemeler nezdinde hukuki delil niteliği taşıması nedeniyle, kayıtlı gönderi gibi işlem görmekte, ancak teslimi halinde kayıtlı gönderi sayısına dahil edilmemektedir. Bu durum açıkça prosedürün kendi amacı ile çelişmektedir ve bu nedenle Bireysel performans yönetim sistemi prosedürünün 6.3.1.2’inci maddesinde yer alan ‘’çalıştığı gün baz alınarak kişi başı günlük ortalama 60 ve aylık en az 1200 kayıtlı gönderi teslim etmiş olması’’ ibaresi hukuka aykırı olup iptali gerekmektedir.


12-Posta dağıtımı yaya, motorlu olarak ve araçlı olarak yapılmaktadır. Motorlu ve araçlı olarak dağıtım yapan postacıların motor ya da araçları dağıtım anında arızalandığında postacı tarafından servise götürülmekte ve o gün dağıtıma devam edilmemektedir. Bu durumda o gün postacı çalışmış gözükmekte ve günlük 60 kayıtlı gönderi teslimi o gün içinde istenmektedir. Bireysel Performans Yönetim Sistemi Prosedürü’nün 6.3.1.2’inci maddesinde aranan günlük 60 adet kayıtlı gönderi teslimi postacının elinde olmayan nedenlerle gerçekleşmemektedir. Bu durum açıkça hakkaniyete aykırıdır. Bu nedenle Bireysel performans yönetim sistemi prosedürünün 6.3.1.2’inci maddesinde yer alan ‘’çalıştığı gün baz alınarak kişi başı günlük ortalama 60 ve aylık en az 1200 kayıtlı gönderi teslim etmiş olması’’ ibaresi hukuka aykırı olup iptali gerekmektedir.

13-Bireysel performans yönetim sistemi prosedürüne göre ay içinde yapılan tüm işlemlerin toplamı 8575 puanı geçtiğinde postacılar performans ücretini tam olarak almaktadırlar. Performans puanları çalışılan ayı takip eden ayın 15’ine kadar hesaplanmakta ve bir sonraki ayın 15’ine kadar personele ödenmektedir. Yani Mayıs ayı performans ücretleri Haziran ayı içerisinde hesaplanarak Temmuz ayının 15’ine kadar personele ödenmektedir. Söz konusu prosedürde yapılan değişiklik 18.07.2022 tarihinde revize edilerek yayımlanmıştır. Ancak Mayıs ayı içerisinde yapılan iş ve işlemler içinde uygulanarak Temmuz ayında ödenmesi gereken Mayıs ayı performans ücretleri de ’Bireysel Performans Yönetim Sistemi Prosedürü’’nün; 6.3.1.2’inci maddesi kapsamında ödenmiş ve birçok postacı mağdur olmuştur. Örneğin Mayıs ayı içerisinde 11.139 puanı olan bir postacının günlük kayıtlı gönderi teslim adedi 57 olduğundan performans ücreti yatırılmamıştır. Ancak bu madde prosedüre girmeden önce 8575 puanı aştığı için bu postacı performans ücretini tam olarak almaktaydı. Davalı idare çalışanlardan hem 8575 puanı geçmesini, hem günlük 60 adet kayıtlı gönderi teslim etmesini hem de aylık toplam en az 1200 adet kayıtlı gönderi teslim etmesini istemektedir. Yukarıda detaylı bir şekilde izah ettiğimiz üzere teslim adetleri doğrudan postacının tasarrufunda olmadığından idare tarafından belirlenen performans puanı aşılsa dahi teslim adetleri gerçekleşmediğinde performans ücreti ödenmemektedir. Postacıların görev tanımları içinde yer alan bütün görevleri layıkıyla yerine getirmesi, davalı idare tarafından belirlenen performans puanının aşması halinde teslim adetleri gerçekleşmediği gerekçesiyle ödemesini gerçekleştirmediği performans ücreti postacıların çok ciddi mali kayba uğramasına neden olmaktadır. Performans sistemi yaklaşık 9 yıldır uygulanmakta ve özel durumlar hariç birçok postacı 9 yıldır düzenli olarak 8575 puanı aşarak performans ücreti alırken, yapılan bir değişiklik ile performans ücreti alamamaları kurum aidiyetini azalttığı gibi planlı ödemelerinin de aksamasına neden olmuştur. Bu durum postacılar üzerinde telafisi güç ve hatta imkansız mali kayıplara sebep olmaktadır.


Açıkladığımız gerekçeler doğrultusunda Bireysel performans yönetim sistemi prosedürünün 6.3.1.2’inci maddesinde yer alan ‘’çalıştığı gün baz alınarak kişi başı günlük ortalama 60 ve aylık en az 1200 kayıtlı gönderi teslim etmiş olması’’ ibaresi açıkça hukuka aykırı ve postacılar üzerinde telafisi güç ve hatta imkansız sonuçlar doğurmaktadır.


HUKUKİ NEDENLER:


T.C. Anayasası, 6475 Sayılı Posta Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu, PTT AŞ’de Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik, Bireysel Performans Yönetim Sistemi Prosedür ve ilgili mevzuat hükümleri,


NETİCE VE TALEP:


1-Yukarıda yaptığımız açıklamalar nedeniyle PTT AŞ. tarafından 18.07.2022 tarihinden yayımlanarak yürürlüğe konulan Bireysel Performans Yönetim Sistemi Prosedürü’nün 6.3.1.2’inci maddesinde yer alan ‘’çalıştığı gün baz alınarak kişi başı günlük ortalama 60 ve aylık en az 1200 kayıtlı gönderi teslim etmiş olması’’ ibaresinin iptali ve yürütmesinin durdurulması,

2-Postacıların mali kayıplarının önüne geçilmesi ve telafisi imkansız mağduriyetler doğmaması için sürelerin kısaltılmasını,

3-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı idare üzerine bırakılmasını müvekkilimiz adına saygıyla talep ederim.


EK-1: PTT AŞ. Bireysel Performans Yönetim Sistemi Prosedürü


 

Adil Haber-Sen

Yönetim Kurulu

557 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kommentare


bottom of page