CHANCE_THIS_TO_IMAGE_URL"https://static.wixstatic.com/media/45ab39_dab56b7855424166870f7be3cefaf721~mv2.png/v1/fill/w_178,h_178,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Renkli.png"sizes="192x192"/>
top of page

Performans Sistemi Kaldırılmalı!

Adil Haber-Sen olarak, mesai arkadaşlarımızdan aldığımız geri bildirimler doğrultusunda çalışmalarımızı şekillendirmeye ve çalışma hayatımızdaki sorunların çözümü noktasında, kurumumuz açısından da uygulanabilir, dayanağı, gerekçesi sağlam fikirleri ve çözüm önerilerini kendileriyle paylaşmaya devam ediyor, sorunların çözümü noktasında adım atılmasını talep ediyoruz. Yine bu çerçevede, mevcut haliyle mesai arkadaşlarımızın beklentilerini karşılamaktan hayli uzak olan performans sisteminin kaldırılmasını, tüm statülerde temel ücretlerin, mali ve özlük hakların eşitlenmesini, bunun kısa vadede mümkün olmaması halinde ise aşağıda sıraladığımız iyileştirmelerin ivedilikle yapılmasını Ptt AŞ. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’ndan talep ettik. Söz konusu talebimize ait tüm detayları ve görselleri aşağıda bulabilirsiniz.İşyerlerimizde ‘’hizmet odaklı’’ olarak çalışmamız, hizmet üretiminde sayısal verilerden ziyade kaliteli hizmet sunumunun ön planda tutulması gerekliliği ve mevcut uygulamadaki eksiklikler nedeniyle performans sisteminin tamamen kaldırılması ve kurumda İdari Hizmet Sözleşmeli ve 399 Sayılı KHK Eki 2 Sayılı Cetvele Tabi sözleşmeli personelin temel ücretleri başta olmak üzere tüm mali ve sosyal özlük haklarının eşitlenmesi gerektiğini belirtiyor ve bu doğrultuda sendikal mücadelemizi sürdürüyoruz.


Kısa vadede performans sisteminin kaldırılmaması durumunda ise bazı iyileştirmeler yapılarak mesai arkadaşlarımızın hak kayıplarının giderilmesini ve daha hakkaniyetli bir performans sisteminin oluşturulması için aşağıda yer verdiğimiz hususlarda düzenleme yapılması talep etmekteyiz.


  • Öncelikle performans puanına esas olan işlemlere ait performans puan katsayıları zaman zaman değiştirilmekte ve bu değişiklikler ilan edilmediği için mesai arkadaşlarımız uygulama başladıktan sonra durumu öğrenmektedir. Bu durum şeffaf kamu yönetimi ilkesi ve belirlilik ilkelerine aykırı olup, yapılacak katsayı değişikliklerinin uygulamaya geçilmeden önce gerekçesi de belirtilerek ilan edilmesi, itiraz yollarının belirtilmesi ve gerekirse sendikaların, çalışanların ve yöneticilerinde görüşleri alınarak bu değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Buna somut bir örnek verecek olursak ‘’sosyal PTTKart aktivasyonu puanı 10 iken, 4’e düşürülmüştür’’ ve bu katsayı düşürülmesinin nedeni bilinmemektedir. Oysa belirlenen katsayılar yapılan işlemin niteliği ve işlem süresi dikkate alınarak belirlenmekte, ancak sosyal PTTKart aktivasyonunda nasıl bir nitelik ya da süre değişimi olduğu mesai arkadaşlarımız tarafından bilinmemektedir. Bu durumda yapılan katsayı değişikliği mesai arkadaşlarımızın hak kaybına yol açmaktadır ve daha önce olduğu gibi sosyal PTTKart aktivasyonun 10 puan olarak uygulanması gerekmektedir. Benzer şekilde e-Devlet şifresi verme işleminin de performans puanının düşürüldüğü mesai arkadaşlarımız tarafından bildirilmiştir. Son dönemde oransal zamlar nedeniyle farklı statülerde çalışıp aynı işi yapan mesai arkadaşlarımızın aldıkları ücret arasındaki fark iyice açılmışken, üstüne performans puanlarının düşürülerek mesai arkadaşlarımızın performans almalarının iyice zorlaştırılması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu nedenle herhangi bir gerekçesi olmadan düşürülen performans puan katsayılarının yeniden eski haline getirilmesini talep etmekteyiz.


  • Performans uygulamasında bir diğer sorun ise bazı işlemlerin performans puanının bulunmamasıdır. Somut örnek vermek gerekirse; ‘’HGS iptal, HGS bakiye aktarma, HGS Kredi ve Otomatik Ödeme Talimatı bağlama’’nın performans puanları yoktur. Bu işlemler özelliği gereği zaman alan işlemler olup, hizmet standartları tablosunda yer alan ortalama gerçekleşme süreleri dikkate alınarak uygun performans puanları belirlenmelidir.


  • Değişen ve gelişen hizmet ağımız nedeniyle işyerlerimizde ilk defa uygulamaya konulan işlemlerin de performans puanı yoktur. Somut örnek vermek gerekirse ‘’Aktifbank’ın geri ödemesiz 3600.00 TL emekli promosyonu’’ kampanyası işyerlerimizde uygulanmaya başlanmış, ancak performans sisteminde bu işlem için performans puanı tanımlanmamıştır. Bu ve benzeri ilk defa uygulamaya konulacak işlemler için, henüz uygulamaya başlanmadan önce sistemsel altyapılar ile birlikte performans puanı belirlenmesi mesai arkadaşlarımızın hak kaybına uğramalarının önüne geçecektir. Bu bağlamda Aktifbank geri ödemesiz 3600.00 TL emekli promosyonu işlemi için, işlemin niteliği ve süresi de göz önüne alınarak performans puanı belirlenmesi gerekmektedir.


  • Bireysel Performans Yönetim Sistemi Prosedürü’nde günlük performans puanını düzenleyen 6.1.17.2’inci maddede yer alan ‘’günlük işlem temelli performans puanının 636 puanı aşması durumunda aşan kısmı hesaplamalara dahil edilmez’’ hükmünün kaldırılması gerekmektedir. Şöyle ki; özellikle PTTBank merkez ve şubelerinde işlemler ay içinde belli günlerde yoğunlaşmakta, belli günlerde ise daha sakin olmaktadır. İşlem yoğunluğunun olduğu bir günde, nerdeyse 8 saat yerinden kalkmadan çalışan bir mesai arkadaşımız performans puanı olarak 636 puanı aştığında, aşan kısım için herhangi bir hak elde edememektedir. Oysa ki, işlem yoğunluğunun daha az olduğu günlerde yeteri kadar performans puanı alamayan mesai arkadaşlarımızın yoğun günlerdeki puanı dikkate alınsa, ay sonunda tam performans ücretine hak kazanabilecektir. Bu nedenle günlük sınırın kaldırılması ve gün içinde yapılan tüm işlemlerin karşılığı performans puanı hesaplanmalıdır.


Ayrıca 06.12.2022 tarihinde Bireysel Performans Yönetim Sistemi Prosedürü’nde bir takım değişiklikler yapılmış, yapılan bu değişiklikler de hak kayıplarına yol açacak niteliktedir.


1) BPYS Prosedürüne eklenen “6.1.17.6 Personelin günlük performans ücreti, personelin temel ücretinin 0,24 katının resmi çalışma gün sayısına bölümünden çıkan tutardan fazla olamaz.” maddesi ile günlük performans ücretine tavan sınır belirlenmiştir. Performans ücreti hesaplanmasında; 318,18 günlük standart performans puanı üzeri ile 636 tavan puan arasında kalan yaklaşık 317,82 puan dikkate alınmaktaydı. Ancak 6.1.17.6 maddesi nedeniyle yaklaşık 161,82 puan dikkate alınacaktır ve 480 puanı aşan kısım ücret hesabında değerlendirmeye alınmayacaktır. Yukarıda 636 tavan puan sınırının kaldırılmasını talep etmişken, 6.1.17.6’ıncı madde ile performans ücretine esas alınacak tavan değere kadar performans ücretlendirilmesi imkansız hale gelmiştir. 6.1.17.6“Personelin günlük performans ücreti, personelin temel ücretinin 0,24 katının resmi çalışma gün sayısına bölümünden çıkan tutardan fazla olamaz.” Maddesi aşağıda belirttiğimiz maddelere aykırılık teşkil etmektedir ve iptali gerekmektedir.


2) 6.1.17 Performans ücretinin hesaplanması başlığı altında olan 6.1.17.2 “Personelin günlük işlem temelli performans puanının 636 puanı aşması durumunda aşan kısmı hesaplamalara dahil edilmez.” Hükmüne göre 636 puana kadar performans ücreti belirlenmesi gerekmektedir. 6.1.17.6 ‘ıncı madde günlük 636 puana kadar performans ücreti belirlenmesine engel olmaktadır.


3) 6.1.17 Performans ücretinin hesaplanması başlığı altında olan 6.1.17.4 “Personelin çalıştığı gün baz alınarak belirlenen ortalama performans puanının, günlük standart performans puanı üzerindeki her bir puanın, personelin temel ücretinin, (0.001483) katsayısıyla çarpımı ve resmi iş gününe bölümü sonucunda bulunacak tutarın personelin çalıştığı gün sayısı ile çarpımından elde edilen miktarda performans ücreti ödenir.” Hükmüne göre performans ücreti belirlenmesini engelliyor.


4) 6.1.17 Performans ücretinin hesaplanması başlığı altında olan 6.1.19 “Performans ve prim ödemelerinin toplamı, temel ücretin % 30’unu aşamaz.” Hükmüne göre performans ücretinin temel ücretin %30 oranına ulaşmasına engel teşkil ediyor.


Örnek Bir Hesaplama Yaptığımızda;


Temel ücreti 12.000 TL kabul ettiğimiz ve performans hesaplama döneminde 22 resmi çalışma günü mesaiye gelen bir kişi için hesaplama yaparsak;


(12.000 X 0,24) / 22 = 130,90 TL günlük performans ücreti üst sınırı ortaya çıkmaktadır. Bu durumda günlük 130.90 TL performans ücreti alabilmek için bir personelin kaç puan alması gerektiğine baktığımızda ise;


Temel ücret:12.000,00 TL kabul edelim

Resmi çalışma gün sayısı:22 gün kabul edelim

Günlük performans ücret tavanı: 130,90 TL


130,90 TL = Ücrete Esas Azami Performans Puanı x (12.000 TL x 0.001483 katsayı)/22 gün

130,90 = ÜEAPP x 0,80890 ÜEAPP = 130,90/0,80890 = 161,82 ÜEAPP olacaktır.

Günlük standart performans puanı 318,18 + ÜEAPP 161,82 = 480 puan olur.


130,90 TL günlük performans ücreti üst sınırından 22 resmi çalışma gününe göre aylık performans ücreti en fazla 130,90 x 22 = 2879,80 TL olur. Bu tutarın 12.000,00 TL Temel ücrete oranı %23,8’dir. 6.1.17 Performans ücretinin hesaplanması başlığı altında olan 6.1.19 “Performans ve prim ödemelerinin toplamı, temel ücretin % 30’unu aşamaz.” Hükmüne göre performans ücretinin temel ücretin %30’una kadar ödenebileceği açıkça hüküm altına alınmışken, yukarıda yapılan hesapta görüleceği üzere temel ücretin en fazla %23,8’i kadar performans ücreti ödenebilmektedir. Bu durumu sayısal verilerle ifade etmek gerekirse; 12.000,00 TL’nin % 30’u 3600 TL olup, 6.1.17.6“Personelin günlük performans ücreti, personelin temel ücretinin 0,24 katının resmi çalışma gün sayısına bölümünden çıkan tutardan fazla olamaz.” Hükmüne göre ise aylık en fazla 2879,80 TL performans ücreti ödenebilmektedir. Bu durumda mesai arkadaşlarımızın aylık 720 TL kaybı olacağı gibi, bu durum prosedürün diğer maddelerine aykırılık teşkil etmektedir.


Yapılan örnek hesaptan da görüleceği üzere, Bireysel Performans Yönetim Sistemi Prosedürü’nün 6.1.17.6 maddesi, 6.1.19 maddesine ve 6.1.17.2 maddesine açıkça aykırı ve birbiri ile çelişmektedir.


Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere öncelikle performans sisteminin tamamen kaldırılmasını ve eşit işe eşit ücretin verilmesini, bunun kısa vadede mümkün olmaması durumunda ise yukarıda açıkladığımız iyileştirmelerin yapılmasını, ayrıca Bireysel Performans Yönetim Sistemi Prosedürü’nde yer alan ve birbiri ile çelişkili olup hak kaybına neden olan maddelerin kaldırılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Adil Haber Sen

Yönetim Kurulu

274 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page