CHANCE_THIS_TO_IMAGE_URL"https://static.wixstatic.com/media/45ab39_dab56b7855424166870f7be3cefaf721~mv2.png/v1/fill/w_178,h_178,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Renkli.png"sizes="192x192"/>
top of page

PTT Çalışanları Unutulmasın!

Güncelleme tarihi: 23 Haz 2022

Adil Haber-Sen olarak, PTT'de görev yapan tüm statülerin, özlük hakları iyileştirilmiş tek bir statü altında toplanması gerektiğini, bunun mevcut bir çok sorunu ortadan kaldıracağını ve iş barışını sağlayacağını, çalışanlarımızın kurum aidiyetini artıracağını düşünüyoruz. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na, Sözleşmeli Personelin Kadroya Alınmasına Yönelik Çalışma'ya PTT Çalışanlarının da dahil edilmesi yönündeki talebimizi yazdığımız yazıyla ilettik. Yazımızın tamamını ve dilekçe görsellerini aşağıda bulabilirsiniz.


2022 ve 2023 yıllarında kamu personelinin mali ve özlük haklarına ilişkin 6. dönem toplu sözleşme metni 25 Ağustos 2021 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu toplu sözleşme metninin “Sözleşmeli personel istihdamına ilişkin çalışma” başlıklı 52’inci maddesinde “Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma” yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Basına yansıyan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat BİLGİN tarafından yapılan açıklamada söz konusu düzenleme çerçevesinde kamuda çalışan yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelin kadroya alınacağı belirtilmiştir.Bilindiği gibi 2013 yılında 6475 saylı Posta Hizmetleri Kanunu ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi kurulmuş ve aynı kanunun “Personel Statüsü” başlıklı 27. maddesinde “657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın idari hizmet sözleşmesi ile personel istihdam edeceği” ve bu personelin “yılık ücret, ikramiye ve diğer mali ve sosyal hakları ile sözleşme esaslarının Yönetim Kurulunca belirleneceği” hüküm altına alınmıştır. Ancak 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunun 27. maddesi 703 sayılı KHK’nın 87. maddesinin (g) bendi ile yürürlükten kaldırılmış ve PTT’nin yeninden yapılanması Cumhurbaşkanlığı kararnamesine bırakılmıştır. 15/7/2018 tarihinde yayınlanan 4 no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile PTT yeniden yapılandırılmış ve mezkur kararnamenin 391. maddesinde “PTT personeli, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26’ncı ve ek 27’nci maddelerine göre istihdam edileceği” hüküm altına alınmıştır. Bugün PTT’de istihdam edilen idari sözleşmeli personel halen bu kanun kapsamında çalışmaya devam etmektedir.6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunun “mevcut personel” başlıklı geçici 5 maddesinde ise;


a) 657 sayılı Kanuna tabi memurların,


b) 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele tabi kadrolu personelin,


c) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli personelin,


d) İş sözleşmesi ile görev yapan işçilerin,


mevcut statüleri ile PTT’de istihdamlarına devam olunacağı hüküm altına alınmıştır.


Görüldüğü üzere PTT anonim şirket olmadan önce 4 farklı statüde personel istihdam edilirken, anonim şirket yapılanması ile birlikte artık 5 farklı statüde personel istihdam edilmeye başlanmıştır.Gelinen noktada kamu hizmeti görevini üstlenen bir kurumun 5 farklı statüde personel istihdam etmesi, personel arasındaki ücret farkları, hak, görev, yetki, fırsat ve imkânlarında farklılıklar ortaya çıkması birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu çok katmanlı personel istihdam modeli kurum içerisinde iş barışını bozmuş, kurum aidiyet duygusunu zedelemiş, çalışanları mutsuz ve umutsuz bırakmıştır.


2022-2023 dönemi toplu sözleşme görüşmelerinde kamuda yer alan tüm sözleşmeli personellerin kadroya alınması hususunda çalışma yapılacağı ve 2023 yılı içerisinde ‘’Kamuda Sözleşmeli Personel’’ konusunun çözüme kavuşturulacağı belirtilmiştir. Ancak PTT AŞ bünyesinde çalışan İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ personel bu kapsama alınmamış ve hatta tartışmaya bile açılmamıştır. Ancak önemle belirtmek isteriz ki, PTT AŞ bünyesinde istihdam olunan İdari Hizmet Sözleşmeli personel modeli ne Anayasamızda ne de 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen bir istihdam modeli değildir. İdari Hizmet Sözleşmeli olarak istihdam edilen mesai arkadaşlarımız, iş güvencesinden yoksun, mali ve özlük hakları bakımından mevcut 399 S. KHK Eki 2 sayılı cetvele tabi personele nazaran dezavantajlı konumdadırlar.Bir tarafta kamudaki tüm sözleşmeli personel sorununun çözümü için adım atılırken, diğer tarafta PTT bünyesinde İdari Hizmet Sözleşmeli olarak personel istihdam edilmeye devam edilmesi 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde alınan kararların özüyle bağdaşmamaktadır. Bugün giderek daha yüksek sesle duymaya başladığımız kamuda sözleşmeli personel istihdam modeline son verilmesi çağrısı her kesimce kabul görmüş durumdadır. Sözleşmeli personel istihdam modeline yönelik yapılan bu çalışmada PTT AŞ’de çalışan idari hizmet sözleşmeli personelin kapsam dışı bırakılması hiç kuşku yok ki çözüm amaçlı bu düzenlemenin amacıyla örtüşmeyecektir.


ADİL HABER SEN olarak; kamuda istihdamına devam edilen sözleşmeli personellerin kadroya alınması ile ilgili yapılacak düzenlemeye PTT AŞ’de çalışan İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ personelin de dâhil edilmesi, aynı kurumda aynı işin icrası ile mükellef olan personel arasında bu sözleşmeden kaynaklanan eşitsizliğin giderilmesi, eşit mali, sosyal ve özlük hakları ile iş güvencesinin esas olduğu bir statüde istihdamının sağlanması hususunda gereğini saygılarımızla arz ve talep ederiz.
 

Adil Haber-Sen

Yönetim Kurulu

792 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page