CHANCE_THIS_TO_IMAGE_URL"https://static.wixstatic.com/media/45ab39_dab56b7855424166870f7be3cefaf721~mv2.png/v1/fill/w_178,h_178,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Renkli.png"sizes="192x192"/>
top of page

Zorunlu Cumartesi Mesaisi Uygulamasının İptal Edilmesi İçin Açtığımız Dava Devam Ediyor!KONYA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMEK ÜZERE


KARAMAN NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE


DAVACI : ..........

ADRES : ..........


DAVALI : Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ. Genel Müdürlüğü

ADRES : ANKARA


KONU : Cumartesi zorunlu mesai uygulamasına kalmak istemediğimi belirttiğim dilekçeme Karaman PTT Başmüdürlüğü’nün 22.04.2021 Tarih ve 8395 sayılı yazı ile olumsuz yanıt vermesi nedeniyle ilgili işlemin iptal talebim hakkındadır.


AÇIKLAMALAR :


1-Karaman PTT Merkez Müdürülüğü’nde yaklaşık 14 yıldır 399 S. KHK Ek-2 sayılı cetvele tabi sözleşmeli posta dağıtıcısı olarak çalışmaktayım. Çalıştığım bu süreler içerisinde sürekli ve kesintisiz olarak her cumartesi fazla mesaiye gelmekteyim. Anayasal bir hak olan dinlenme hakkım elimden alınmakta, aileme ve çocuklarıma yeteri kadar zaman ayıramamaktayım. Ayrıca 399 sayılı KHK’nın 20’inci maddesinde ‘’Sözleşmeli personelin haftalık çalışma saati 40 saattir. İş ve işyerinin çalışma şartları dikkate alınarak tatil ve çalışma günleri, günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerdeki çalışma şekillerinin tespitine teşebbüs ve bağlı ortaklıkların yönetim kurulları yetkilidir’’ denilmektedir.

Ayrıca 399 s. KHK’ya tabi tüm personellerin göreve başladıklarında imzalamış oldukları sözleşme m.7’de ‘’ İlgilinin haftalık çalışma süresi 40 saattir. İlgili haftalık ve günlük ve çalışmanın şekli ve saatleri bakımından görevin ifa edildiği iş yeri için tespit edilen esas, usul ve sürelere uymak ve kendisine verilen görevleri çalışma saat ve sürelerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorundadır’’ hükmü yer almaktadır.


2- Anılan hükümler doğrultusunda Karaman PTT Merkez Müdürlüğü’ne dilekçe ile müracaat ederek (Ek-1), cumartesi mesailerine gelmek istemediğimi talep ettim. Müdürlüğümüzün dilekçeyi Başmüdürlüğümüze aktarması sonucu, Başmüdürlüğümüz tarafından 22.04.2021 tarih 8395 sayılı yazı (Ek-2) ile talebime olumsuz cevap verilmiştir. Başmüdürlük tarafından cevabi yazıda ayrıca Cumartesi çalışması normal çalışma olarak değerlendirilmiş ama bunun hangi kanuna ya da yönetmeliğe dayandığı belirtilmemiştir. Oysa hem 399 s. KHK’nın ilgili maddesi hem de kurum ile personel arasında imzalanan sözleşmede açık bir şekilde haftalık normal çalışma süresinin 40 saat olduğu belirtilmiştir. İdare tarafından personel istihdamı yerine sürekli fazla mesai yaptırılarak dinlenme hakkımız elimizden alınmaktadır.


3- Karaman PTT Merkez Müdürlüğü’nde görev yaptığım süre içerisinde verilen görevleri layıkıyla yerine getirdim ve bu güne kadar en ufak bir disiplin cezası ya da uyarı almadım. İdareye dilekçe ile müracaat edip (Ek-1) cumartesi mesailerine gelmek istemediğimi bildirdiğimde idare tarafından işlerin yoğunluğu bahane gösterilerek talebim reddedilmiştir. Oysa cumartesi mesailerine uzun zamandır (yaklaşık 3 yıldır) çağrılmaktayım. Dolayısıyla fazla mesaiye çağrılmamız ve işlerin personele fazla mesai yaptırılarak yetiştirilmesi mümkün değildir. İdare işleri yetiştirmek için personel istihdam etmek yerine fazla mesai yaptırarak çözüm üretmeye çalışmakta, ancak bu da işlerin yetişmesi için çözüm olmamaktadır. Bu şekilde mesaiye çağrılmamızın yanında, personel eksikliği ve gönderi adetleri artış nedeniyle yıllık izinlerimi de kullanamadım. 2019 yılından 19 gün, 2020 yılından 30 gün yıllık iznim kullandırılamamıştır ve 2019 yılından kullanamadığım 19 günlük yıllık iznim yanmıştır. Ekte görüleceği üzere dilekçe ile defalarca talep etmeme rağmen, idare tarafından yıllık izin taleplerim cevap verilmemek suretiyle zımmen reddedilmiştir. (Ek-3 ve Ek-4)

Karaman PTT Merkez Müdürlüğü tebligat dağıtım normu, 2018 yılında kontrolör tarafından 8 kişi olarak belirlenmiş olmasına rağmen bizler en fazla 6 kişi tebligat dağıtımında görevlendirildik. Şuan fiilen bu görevi 4 kişi yürütmektedir.


4- Anayasamızın 50’inci maddesinin 3’üncü vd. fıkrasında ‘’ Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir’’ hükmü ile dinlenme hakkı Anayasal düzeyde bir güvenceye kavuşturulmuştur. Mevcut çalışma şeklinde haftanın 5 günü (Pazartesi-Cuma) normal mesai yaparken, Cumartesi günü ise sürekli olarak mesaiye çağrılmaktayım. Hem yıllık izinlerimi kullanamamam hem de sürekli fazla mesai yaptırılması dinlenme hakkımın ihlalidir.


5- Malatya idare Mahkemesinin 2014/1157 E. 2015/90 sayılı kararında özet olarak ‘’Fazla çalışmanın en geç bir hafta önceden bildirilmesi gerektiği, zorunlu durumlarda aynı gün bildirilebileceği, fazla çalışmanın idare tarafından süreklilik arz edecek şekilde tesis edilemeyeceği, bu şekilde fazla çalışma yaptırılmasının istihdamı engellediği gibi Anayasa’da koruma altına alınan ruh, beden sağlığının ve dinlenme hakkının ihlaline yol açtığı ‘’ na karar verilmiştir.


6- İdare tarafından fazla çalışmanın zorunlu ve istisnai hallerde yaptırılması esas olup, süreklilik arz etmemesi gerekmektedir. Fazla çalışmanın süreklilik arz etmesi çalışanların anayasal dinlenme hakkının ihlali olup, aynı zamanda çalışanların verimliliğini azaltmakta, kurumların personel istihdamını da engellemektedir. İdare tarafından her hafta sürekli olarak fazla çalışma yaptırılması sonucu aylık 32 ile 40 saat fazla mesai yapmaktayım.


Anılan mahkeme kararı da göz önüne alındığında Devlet Memurları Kanunu’nda ve 399 S. KHK’da belirtildiği üzere haftalık normal çalışma süresi olan 40 saati doldurduğum hafta içi mesaimden sonra süreklilik arz eden cumartesi mesailerine gelmek istemediğimi belirtiğim dilekçeme verilen cevabi yazının iptali ve zorunlu sürekli mesai uygulamasına son verilmesini istiyorum.


HUKUKİ SEBEPLER: T.C. Anayasası, 399 s. KHK ve ilgili mevzuat hükümleri.


DELİLLER: Davalı idare tarafından tutulan özlük dosyasında yer alan yazışmalar ve cumartesi sürekli çalışma yaptırıldığına dair kayıtlar.


İSTEM SONUCU :


1-Açıklanan nedenlerle Davalı İdare Karaman PTT Başmüdürlüğü’nün 22.04.2021 Tarih ve 8395 sayılı idari işlemin iptaline,

2- Zorunlu olarak cumartesi mesaisine çağrılma uygulamasına son verilmesi,

3-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı idareye yükletilmesine,

Karar verilmesini saygılarımla talep ederim. …./…./2021

346 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page