CHANCE_THIS_TO_IMAGE_URL"https://static.wixstatic.com/media/45ab39_dab56b7855424166870f7be3cefaf721~mv2.png/v1/fill/w_178,h_178,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Renkli.png"sizes="192x192"/>
top of page

Performans Düşüklüğü Gerekçesi ile Yapılan Naklen Atamanın İptali İçin İdare Mahkemesine Başvurduk!MARDİN NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

Yürütmeyi Durdurma Taleplidir. 02/03/2021


DAVACI : ..........

ADRES : ..........

DAVALI : POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ

ADRES : Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 Ulus ANKARA

KONU : PTT AŞ. Genel Müdürlüğü’nün 14.12.2021 tarih ve 12528 sayılı yazsı ile Şırnak PTT Başmüdürlüğü İdil PTT Müdürlüğüne yapılan naklen atama işleminin savunma alınmaksızın yürütmesinin durdurulması ve akabinde iptal talebim hakkındadır.


AÇIKLAMALAR :


1- 2006 tarihinden beri PTT bünyesinde dağıtıcı olarak görev yapmaktayım. 2016 tarihinde Mardin PTT Müdürlüğü’nde atanma suretiyle göreve başladım.


2- İşimi layık-ı veçhile ifa ederken, 12.01.2021 tarihinde dağıtım sırasında yaşadığım ve ekte sunulu hastane raporlardan da anlaşılacağı üzere kaza nedeniyle uzun bir zamandır görevimi yerine getirememekteyim.


3- Geçirmiş olduğum iş kazası nedeniyle bir müddet sıhhı izin kullandım. Doktor raporu ve sağlık kurulu raporlarıyla belgelenen rahatsızlığım sıralı amirlerim tarafından ciddiye alınmadı ve almış olduğum sağlık kurulu raporlarının usulsüz olduğu, aslında görevimi yapmama engel olmadığı tarafıma sözlü olarak iletildi. Oysa ki böyle bir durumda yapılması gereken idarece belirlenecek bir sağlık kuruluşunda tekrar kontrol edilmesi ve sağlık kurulu raporlarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığının araştırılmasıdır. Bunun yerine sıralı amirlerim tarafımdan sürekli sözlü mobinge maruz kaldım ve ötekileştirildim. Yaklaşık 15 yıldır severek yaptığım işimde bu iş kazasından önce hakkımda ne bir disiplin soruşturması ne de bir şikayet vardır. Sıralı amirlerim hukuksuz bir şekilde sıhhi raporlu olduğum halde, durum bildirir raporlarımı kendilerine sunduğum halde sözlü baskılarını artırarak sürdürmüşlerdir. Bu baskıların devamında hakkımda somut herhangi bir delil olmadan soruşturma başlatılmış ve uyarı cezası verilmiştir. Bu cezanın da hukuka aykırı olduğunu düşündüğüm için Mardin İdare Mahkemesinde iptal davası açtım ve dava devam etmektedir.


4- Halen yaşadığım iş kazasından dolayı raporlu olduğum için naklen atama işlemi tarafıma posta yoluyla gönderilmiş ve yazıda herhangi bir gerekçe belirtilmemiştir. Gerekçe belirtilmeden idarenin takdir yetkisini keyfi olarak kullanması suistimale açık olup, kişisel saikler, siyasi amaç ya da üçüncü kişileri koruma amacıyla bu tür işlemler tesis etmesine zemin hazırlamaktadır. Şahsım zaten uzun süredir raporlu olduğum için performans sistemine dahil edilememekteyim. Aksine defaatle durumuma uygun bir pozisyonda çalıştırılma taleplerim sürekli görmezden gelinmiştir.


5- Dağıtım görevini yapmama engel durumum, yine devletimin bana verdiği görevi yerine getirirken düçar olduğum KEMİK İLİĞİ ÖDEMİ ve yine bu rahatsızlığa bağlı eklem ve kemik ağrılarım hala mevcutur. Bu hastalık çok ender görülen, travma sonrası gelişen ve kişinin yaşam kalitesini çok fazla düşüren bir hastalıktır. Bu hastalığın ne olduğundan habersiz olan sıralı amirlerim sürekli olarak dağıtım yapmam konusunda baskı uygulamış, bu baskılar neticesinde 08/11/2021 tarihinde yaptığım dağıtım esnasında geçirdim çekilen MR da bu sefer de aynı ayakta tarak kemiğimde çatlak oluştuğu şüphesiyle doktorlar tekrar fizik tedavi ve istirahat uygun görülmüştür. Almış olduğum bu rapor da ciddiye alınmamış ve tarafıma sözlü baskı uygulanmaya devam edilmiştir. Yaşadığım bu ikinci iş kazası sonrası doktor raporlarına rağmen dağıtım yapmamda ısrar eden amirlerim hakkında ‘’kasten yaralama’’ ve ‘’görevi kötüye kullanmadan’’ Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Bunun üzerine sıralı amirlerimin sözlü baskısı daha da artmıştır.


6- Özellikle berlirtmek isterim ki bu kanunsuz ve dayanaksız eylemin şahsıma zarar verme ve cezalandırma saikiyle hareket edildiğinin en büyük kanıtı bir önceki paragrafta da belirttiğim üzere ayak bileğimdeki rahatsızlığa ve bu rahatsızlığın farklı doktorlar tarafından birden fazla kere durum bildirir raporlarına konu edilmesine rağmen amirlerimin beni dağıtıma çıkmaya zorlaması ve benim de dağıtımda iken tekrar iş kazası geçirmem sonrasında ağrılarımın artması istirahate ve fizik tedaviye ihtiyaç duyduğum bir dönemde raporlu olduğum halde bu sürgün yazısının deyim yerindeyse yangından mal kaçırır gibi tarafıma posta yoluyla gönderilmiş olmasıdır.


7- İdari işlemler yetki, şekil, sebep, konu ve amaç bakımından hukuka uygun olmak zorundadır. İptali istenen idari işlem sebep ve amaç bakımından hukuka aykırıdır. Şöyle ki; yapılan naklen atamada hiçbir gerekçe gösterilmemiş sadece hizmetin gereği olarak ifade edilmiştir. Oysa iş kazası geçirdiğim günden bu güne kadar tarafıma yapılan sözlü baskı ve haksız bir soruşturma ile verilen uyarma cezası göstermektedir ki bu naklen atamanın sebebi uzun süre tedavi görmemdir. Tedavi süreci boyunca sıralı amirlerime durumumu hem yazılı hem de sözlü olarak anlatarak bu şekilde dağıtım hizmetini yapmamın mümkün olmadığını, tarafıma verilecek başka bir görevi layıkıyla yapabileceğimi belirtmeme rağmen, ısrarla dağıtım yapmam gerektiğini belirttiler ve tekrar dağıtıma çıktığımda ayak tarak kemiğimde çatlak oluşmuştur. Bunun neticesinde tekrar sağlık raporu almam üzerine bu naklen atama işlemi gerçekleştirilmiştir. Naklen atama işleminin tebliği halen raporlu iken posta ile adresime gönderilerek yapılmıştır. Bu güne kadar PTT AŞ.’de görülmemiş bir uygulamadır. Bu durum bile göstermektedir ki yapılan atama hizmet gereği değil, şahsıma duyulan kin, öfke ve kızgınlığın bir ürünüdür. Yapılan naklen atama işleminin amacı ise şahsımı cezalandırmaktır.


Danıştay tarafından verilen kararlarda idari işlemin amaç bakımından hukuka aykırılığı bazı durumlarda somutlaşmaktadır. Danıştay içtihatlarında;

  • Kişisel/şahsi/duygusal/hissi amaç güdülmesi,

  • Siyasi amaç güdülmesi,

  • Üçüncü kişileri koruma amacı güdülmesi,

Hallerinde idari işlemler amaç bakımından hukuka aykırıdır.


Şahsımın Şırnak-İdil PTT Müdürlüğüne atamasında da tamamen kişisel cezalandırma amacı güdülmüştür. Bu nedenle Danıştay içtihatlarına göre de yapılan naklen atama işlemi açıkça hukuka aykırıdır.


8- Anayasa m.41’de Ailenin korunması ve çocuk hakları başlığı altında ‘’ Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arsında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananının ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar. Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.’’ Hükmü yer almaktadır. Eşim Necla ORMAN DAL (10346864136) davalı kurum bünyesinde Mardin PTT Merkez Müdürlüğü’nde görev yapmaktadır. Anayasanın 41. maddesi ile devletin aile birliğini koruyup gözetmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak şahsımın naklen ataması Şırnak İDİL PTT’ye yapılarak davalı idare tarafından aile bütünlüğü de bozulmuştur. Bu durum açıkça Anayasamızın 41. Maddesine de aykırıdır. Davalı idare bu şekilde yapmış olduğu naklen atama ile şahsımı ailemden kopararak cezalandırma amacını somut bir şekilde ortaya koymuştur.


9- Yukarıda kısaca izah ettiğim ve resen göz önüne alınacak sebeplerle, EŞİMİN MARDİN İLİNDE GÖREV YAPIYOR OLMASI, DAVA KONUSU İŞLEMİN HİÇBİR GEÇERLİ VE SOMUT NEDENE DAYANMAYIŞI ve atama işleminin bir cezalandırma aracı olarak kullanılması hususları da dikkate alınarak, davalı idarenin cevap süresinin kısaltılmasını ve yaklaşık bir yıldır maruz kaldığım mağduriyetin daha vahim noktalara ulaşmaması adına en kısa zamada yapılan işlem hakkında yürütmenin durdurulmasını istiyorum.


NETİCE VE TALEP :


1-Mardin PTT Müdürlüğü’nden Şırnak İdil PTT Müdürlüğü’ne atanmama ilişkin 14.12.2021 tarih 12528 sayılı işlemin yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline,


2-Cezalandırma saiki ile yapılmış olan bu görevlendirmenin şahsımda daha fazla mağduriyet yaratmaması için sürelerin kısaltılmasına,


3-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı idareye yükletilmesine,

Karar verilmesini saygılarımla talep ederim.

32 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page