CHANCE_THIS_TO_IMAGE_URL"https://static.wixstatic.com/media/45ab39_dab56b7855424166870f7be3cefaf721~mv2.png/v1/fill/w_178,h_178,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Renkli.png"sizes="192x192"/>
top of page

Sicil Başarı Puanı'nın Somut Delillerle Düşürülmediği Gerekçesi ile İdare Mahkemesine Dava Açtık!BURSA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA


Yürütmeyi Durdurma Taleplidir.


DAVACI : ..........

ADRES : ..........


DAVALI : PTT AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADRES : Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 Ulus/ANKARA


KONU : PTT AŞ Genel Müdürlüğü Bursa PTT Başmüdürlüğü Bursa Posta Dağıtım Müdürlüğü tarafından 2021 yılına ait sicil başarı notumun (A) düzeyinden (B) düzeyine düşürülmesi yönünde tesis edilen sicil başarı notu değerlendirmesinin iptali ve sicil başarı notunun düşürülmesi nedeniyle temel ücretin yüzde 4’ü oranında eksik ödenen aylığımın eksik ödenen ve dava sonucuna kadar da eksik ödenecek kısımlarının yasal faizi ile davalı idareden alınarak tarafıma ödenmesi hakkındadır.


AÇIKLAMALAR :


1- Bursa PTT Başmüdürlüğü Bursa Posta Dağıtım Müdürlüğü’nde 399 S. KHK. Ek-2 sayılı cetvele tabi sözleşmeli dağıtıcı olarak çalışmaktayım. 2022 yılı Ocak ayı maaş bordromu aldığımda başarı ücretimin A düzeyinden B düzeyine düşürüldüğünü gördüm. 399. S. KHK’ya göre sicil başarı puanı;


  • (C) düzeyinde olanların, bulundukları görevin temel ücretine bu ücretin % 2'si oranında,

  • (B) düzeyinde olanların, bulundukları görevin temel ücretine bu ücretin % 4'ü oranında,

  • (A) düzeyinde olanların, bulundukları görevin temel ücretine bu ücretin % 8'i oranında, başarı ücreti ilave edilmek suretiyle sözleşmeleri yenilenir.

  • (D) düzeyinde bulunanlara başarı ücreti ödenmez.

Hükmü yer almaktadır.


Anılan hüküm doğrultusunda sicil başarı puanımın A düzeyinden B düzeyine düşürülmesi ile daha önce temel ücretin yüzde 8’i olarak aldığım başarı ödemesi, temel ücretin yüzde 4’ü olarak uygulanmaya başlanmıştır.


2- Bursa PTT Başmüdürlüğü Bursa Posta Dağıtım Müdürlüğü’ne verdiğim …………. Tarih …….. sayılı dilekçe ile sicil başarı puanımın hangi gerekçeler ile düşürüldüğünün tarafıma bildirilmesini talep ettim (EK-1). Bursa PTT Başmüdürlüğü tarafından verilen 20.01.2022 tarih ve 1344 sayılı cevabi yazıda (EK-2) Sicil Başarı Değerlendirmesi formunda yer alan ‘’Genel Durum ve Davranışların Değerlendirilmesi’’ bölümünde; görevleri kendiliğinden zamanında ve doğru yapma, takip ederek sonuçlandırma alışkanlığı ile mesleki bilgisi, yazılı ve sözlü ifade kabiliyeti, kendini geliştirme ve yenileme gayreti sorusuna Sicil Amirinin Kanaatini oluşturan notun düşük olmasından dolayı tezkiye notumun (B) olarak verildiği değerlendirilmiştir denilmektedir.


3- Sicil başarı notu verilirken amirin kanaatinin tek başına bu kadar büyük etki doğuracak şekilde sonuçlara sebep olması, hukuk devleti ilkelerinden belirlilik ve ölçülülük ilkelerine aykırıdır. Şöyle ki; Genel Durum ve Davranışların Değerlendirilmesi bölümünde yer alan ifadeler tamamen sübjektif düşünceler olur, somut olarak hiçbir belgeye dayanmamaktadır. PTT AŞ.’de yaklaşık … yıldır çalışmaktayım ve bu güne kadar görev tanımım içerisinde yer alan tüm görevleri herhangi bir yönlendirmeye gerek kalmaksızın tam ve zamanında yerine getirdim. Yine aynı bölümde yer alan kendini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme yeteneği ile ilgili hususa kesinlikle katılmıyorum ve bu ifadenin şahsıma yönelik bir hakaret olduğunu dahi düşünmekteyim. Her zaman kendini hem yazılı hem de sözlü olarak açık ve net olarak ifade eden biriyim. Birim amiri tarafından hangi gerekçeler ile ‘’kendimi ifade edemediğimin’’ somut olay ya da belgeler üzerinden açıklanmasını gerekmektedir. Kendini geliştirme ve gayreti konusunda ise, hem tebligat kanunu ve ilgili yönetmelikler, hem vergi usul kanunu hem de PTT AŞ.’nin tebliğ ve emirlerini düzenli olarak takip eder, değişiklikleri ve yenilikleri iş alanımda hemen uygulamaya koyarım. Birim amiri hangi değişikliğe ya da yeniliğe uyum sağlayamadığımı somut olarak ortaya koymalıdır.


4- Yukarıda açıkladığım gerekçeler doğrultusunda birim amirinin değerlendirmesi hiçbir somut delile dayanmamaktadır. Tamamen sübjektif bir değerlendirme olup, bu değerlendirmenin temelinde yatan ise sağlık sorunlarım nedeniyle zaman zaman sıhhi izin almak zorunda kalmam olduğunu düşünüyorum.


HUKUKİ SEBEPLER :


Anayasa’nın ilgili hükümleri, AİHS, İYUK, 657 Sayılı DMK, 399 Sayılı KHK, Sözleşmeli Personelin Sicil ve Başarı Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik, PTT AŞ.’nin ilgili mevzuatı.


İSTEM SONUCU :


1-Açıklanan nedenlerle Davalı PTT AŞ Genel Müdürlüğü Bursa PTT Başmüdürlüğü Bursa Posta Dağıtım Müdürlüğü tarafından sicil başarı notumun A düzeyinden B düzeyine düşürülmesi yönünde tesis edilen ‘’Sicil Başarı Değerlendirmesi’’ işleminin yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini,

2- Sicil başarı puanımın düşürülmesinden dolayı temel ücretimin yüzde 8’i oranında aldığım başarı ücretinin yüzde 4’e düşmesi sonucu maaşıma eksik yatırılan tutarın yasal faizi ile birlikte davalı idareden alınarak tarafıma ödenmesini,

3- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı idareye yükletilmesine,

Karar verilmesini saygılarımla talep ederim.

17 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page