CHANCE_THIS_TO_IMAGE_URL"https://static.wixstatic.com/media/45ab39_dab56b7855424166870f7be3cefaf721~mv2.png/v1/fill/w_178,h_178,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Renkli.png"sizes="192x192"/>
top of page

İlkelerimiz

960x0.jpg
960x0.jpg

 Adalet 

 Her An, Her Yerde

Toplumsal düzen, insan davranışlarını herkesi tatmin edecek şekilde düzenlemiştir . Adalet arzusu, insanın mutluluk için duyduğu ebedi arzudur. Eflâtun; "adil insanın mutlu, adil olmayanın ise mutsuz olacağını" ileri sürmüştür. Eğer Adalet, bireysel mutluluk olarak anlaşılırsa, adil bir toplumsal düzen mümkün değildir. Adil bir toplumsal düzen bireysel mutlulukların değil, o toplumdaki mümkün olan en fazla sayıdaki bireyin mutluluğunun sağlanması ile mümkündür. 

Adil Haber-Sen  olarak; 
Bireysel mutluluğu değil, toplumun mutluluğunu amaçlayan bir adalet anlayışı ile hareket ederek, adalet olgusunun tüm toplumda yerleşmesini amaçlıyoruz.

pngegg kopya_edited.jpg
pngegg kopya_edited.jpg

 Liyakat 

 Hak eden kazansın! 

"Liyakat"; kısaca "görevi başarıyla yapabilme gücü" olarak tanımlanabilir. Görevi başarıyla yapabilmek için "bir şeylere layık olmak" ve " bir şeyleri hak etmek" gerekmektedir. Buradan da görüleceği üzere liyakat, "başarılı olma karşılığında hak etme" anlamı taşımaktadır. Bu konu üzerine en çok düşünenlerden biri olan ve en önemli eserlerinden Mesnevi'yi ehliyet ve liyakat üzerine inşa eden Mevlana'ya göre, toplumda barışın, adaletin, huzurun sağlanması ancak bu kavramlara önem verilmesi, ehliyet ve liyakat sahibi insanların iş başına getirilmesiyle mümkün olabilecektir. Ehliyet ve liyakate bakılmaksızın, işlerin yürütülmeye çalışılması halinde ise toplumsal düzenin işleyişinde aksaklıklar ortaya çıkacaktır. 

Adil Haber-Sen olarak; toplumsal kesim içinden "en iyi ve en başarılı" olanların en üst mevki ve statülere gelmelerine olanak sağlayan, fırsat eşitliği ilkesinin hayata geçirilmesiyle toplumun tüm bireylerinin başarılı olmalarına imkan tanıyan ve toplumsal adaletin bu işleyiş sayesinde gerçekleşeceğini kabul eden bir liyakat olgusunun tüm kamusal alanda yerleşmesini sağlamayı amaçlıyoruz.

Adsız.png
performans-degerlendirmede-yapilan-hatalar_w1145_h572_op.jpeg

 Objektif Kriterler 

 Daima tarafsız! 

Objektiflik; herhangi bir tartışma konusu üzerinde kimsenin etkisinde kalmadan doğrudan nesnel bir şekilde tarafsız davranmak ve doğruyu gerçek bir şekilde söylemektir. Duygu ve düşünceleri katmadan veya etrafımızdaki eş, dost ve akrabaların etkisinde kalmadan tarafsız kalabilmektir.

Objektif Kriterler ise; önceden belirlenmiş, ilan edilmiş, kişiye göre değişmeyen, aynı şartlarda bulunan herkese aynı şekilde uygulanan kurallar olarak tanımlanabilir. Bu kuralların önceden ilan edilmiş olması kuralların uygulanacağı alanda bireylerin, kurumların ve toplumun hangi şartlarda hangi haklara sahip olabilecekleri, hangi yükümlere bağlı oldukları bilinecektir. Objektif kriterlerin kamusal alana yerleşmesiyle kamu hizmeti içinde yer alan ve kamu hizmetinden faydalanan kişiler, eylemlerinin karşılığını önceden görebilecek ve buna göre hareket edecektir. Ayrıca objektif kriterler kamusal alanda keyfiyeti de önleyecek, hiç kimse hak etmediği muamelelere maruz kalmayacak, kalanlar hukuk çerçevesinde bu kriterlere dayanarak hakkını arayabilecektir. 

Adil Haber-Sen olarak, önceden belirlenen ve ilan edilen Objektif Kriterler'in tüm kamusal alana yerleşmesini sağlamak için mücadele edeceğiz.

insan-haklari-evrensel-beyannamesi-nedir-maddeleri-nelerdir.jpeg
pngwing_edited.jpg

 Evrensel İnsan Hakları 

 Onurlu, eşit ve özgür! 

İnsan hakları, insanlığın tarihsel gelişim sürecinde düşünsel alanda, anayasalarda ve uluslararası sözleşmelerde yer alan ve korunması gerektiği konusunda ortak inanca dayanan değerler bütünüdür. İnsanın sırf insan olmakla kazandığı haklardır. Dil, din, ırk, mezhep, siyasi görüş, felsefi düşünce farkı olmaksızın, insanın sırf insan olmasından kaynaklanan bu haklar, temelde bireyin herkese karşı ileri sürebileceği doğal haklardır. İnsan hakları, devlet gücünü sınırlar; bireyi, devlet karşısında kimi hak ve yetkilere sahip süje durumuna sokar, obje olmaktan kurtarır. İnsan hakları, bireye, insan olarak sahip olduğu ortak değerlerin; sömürü, baskı, şiddet, saldırı ve her türlü olumsuz dış etkiler karşısında korunmasını isteyebilme yetkisini verir, evrensel niteliklidir.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Atatürk’ün ülküsüne, O’nun çizdiği yola ışık tutan bir bildiridir. Atatürk, “Hak kutsaldır, hakkın korunmasına çalışmak da ödevlerin en kutsalıdır. Hak ve adaletin bulunmadığı bir yerde Hürriyet ve Demokrasi vardır denemez.” der. Toplum düzenlerinde ve siyasal rejimlerde her şeyin, insan hakları ve özgürlükler dikkate alınarak şekillendirilmesi, demokrasi kavramlarının güçlenmesinde, daha ileriye daha iyiye gidebilmesinde gerekli olan temel noktadır.

Adil Haber-Sen olarak, evrensel insan hakları öğretisi doğrultusunda hareket ederek, bireyi ve toplumu koruma, herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm insanların, İnsan Haklarına Saygılı bir toplum düzeninde refah içerisinde yaşamalarını sağlamayı amaçlıyoruz.

46-4-602cde1c84874.jpeg
1250-buro-iscisi-ve--5d5b5dc20f577cb53781.jpeg

 İnsan Onuruna Yaraşır Çalışma Şartları! 

 Daima en uygun şartlarda! 

İnsan onuru; insanın doğuştan sahip olduğu şeref, haysiyet gibi kültürel ve toplumsal değerler ile insan hakları hukuku bakımından insanlık ailesinin mensubu olarak özellikli ve ayırt edici bir yeri belirtmektedir. İnsanların sahip olduğu bu değerlerin sosyal hayatın her alanında, özellikle çalışma hayatında korunması ve hatta daha da geliştirilmesi gerekmektedir. Ağır iş yükü, zorla yaptırılan fazla mesai, iş sağlığı ve güvenliğinden yoksun çalışma ortamları, önemsememe, dışlama, ayrımcılığa tabi tutma gibi insan onuru ile bağdaşamayacak uygulamalar açıkça insan onurunun ihlali niteliği taşımaktadır. 
Çalışma hayatının her alanında "insan onuru", öncelikli korunması gereken değer olarak kabul edilmelidir.

Adil Haber-Sen olarak, tüm kamusal alanda İnsan Onuruna Yaraşır Bir Çalışma Hayatı'nın gerçekleşmesi için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz.

etiktonerge345.png
etik-ilkeler.jpeg

 Etik Değerlere Bağlılık ve Şeffaflık 

 Toplum vicdanını yaralamadan! 

İlke ve kuralların tarafsız, adil ve kapsamlı bir biçimde, herkesin yararına olacak düzenlemeleri içereceği konusunda ortak bir görüşün olması gerekir. İşte Etik insanların töresel ya da ahlaksal ilişkilerini, davranış biçimlerini ve görüşlerini anlatan bir felsefe dalıdır. Kullanılan ahlak terimlerini ya da ahlaki yargıların statüsünü analiz eden etik, takılan ahlaki tutumların ardında yatan yargıları ele alır. Etiğin en önemli değer yargıları; ahlak, değer ve olgular, kültür ve norm’dur. Ahlak, genellikle insanların kendisine göre yaşadıkları bir ilkeler topluluğu, bir kurallar toplamı anlamına gelir.

Etiği; bireysel, örgütsel ve toplumsal düzeyde ele alabiliriz. Birey öncelikle kendi ahlaki değerleri doğrultusunda etik değerlerini belirleyecek ve buna uygun hareket edecektir. Bireylerin meydana getirdiği örgütler, bireylerin ortak ahlaki değerleri üstüne bir etik değer inşa edecek ve son olarak da toplumsal etik kavramı ile içinde bulunduğumuz toplumun etik değerleri oluşacak ve yerleşecektir. 

Şeffaf bir yönetim, özellikle sivil toplum örgütlerinde olması gereken bir zorunluluktur. Ülkemizde sivil toplum örgütlerine üyeliklerin gönüllülük esasına dayalı olması, bu gönüllü üyeler tarafından ilgili sivil toplum örgütünün amaçlarının gerçekleştirilmesi için aidat ya da ödenti verilmesi sivil toplumların şeffaf olmalarını zorunlu kılmaktadır. Aksi halde sivil toplum, içerisinde bulunan üyeler ve hatta üye olmayıp o sivil toplum örgütünün çalışmalarını takip edenler tarafından çeşitli eleştirilerine maruz kalacaktır. Bu eleştirilerin en başında ‘’toplanan aidatlar nereye gidiyor?’’ sorusu yer almaktadır. Bu sorunun cevabı sivil toplum örgütlerinin işletme hesabı defterlerinde ve faturalarında vardır. Ancak, sadece denetleme kurulu tarafından görülen bu kayıtların tüm üyelere açıklanması şeffaf bir yönetim anlayışının gereğidir. Her ne kadar fatura ile yapılan harcamalar belgelense de, üyeler tarafından bu harcamaların sivil toplum örgütünün amacı doğrultusunda mı, yoksa farklı amaçlar için mi kullandığının tespiti için önemlidir.

Adil Haber-Sen olarak; tüm çalışmalarımızda toplumsal Etik Değerlere Bağlı ve Şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket ederek, sorgulanabilir, hesap verebilir, denetlenebilir bir sivil toplum örgütünün sosyal ve kamusal hayatın her alanında yerleşmesi ve yaygınlaşmasını amaçlıyoruz.

ucret-esitligi-758x429.jpeg
Ucret-ve-Yan-Haklar.jpeg

 Adil Ücret 

 Ekonomik Şartlara Uygun! 

Çalışanlara verilen ücrette, onların istek, beklenti ve ihtiyaçlarının da dikkate alınması gerekmektedir.  Çünkü istek, beklenti ve ihtiyaçları dikkate alınmayan insan gücünün kurum amaçları doğrultusunda harekete geçirilebilmesi ve ondan istenen verimin alınabilmesi çok güçtür. İnsan gücünün kurum amaçlarına ulaşma doğrultusunda motive edilmesi, insanın kendini hem fiziksel hem de psikolojik olarak kurum içinde sağlıklı ve mutlu hissetmesi ile mümkündür. 21. yüzyılda, rekabette üstünlüğün sırrının insan olduğunu keşfeden işletmeler, ihtiyaç duydukları nitelikteki iş görenleri cezbetmek, onları işletmede tutabilmek ve daha verimli çalışmaya güdüleyebilmek için ücreti bir araç olarak kullanmaktadırlar. Ücret aynı zamanda iş görenlerin tatmin düzeylerini etkileyen bir unsur olması bakımından da işletmeler açısından önem taşımaktadır.

 

Ücretin, çalışanların mesleki bilgi ve becerileri, eğitim düzeyleri, yaptıkları işin nitelikleri göz önünde bulundurularak adil bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Her şeyden önce ‘’eşit işe eşit ücret’’ ödenmelidir. Ücret farklılıkları yalnızca bilgi, beceri, donanım ve nitelik bakımından söz konusu olabilmeli, bu farklılıklar arasında da aşırı bir fark olmamalıdır. Ayrıca belirlenecek bir temel ücret, insan onuruna yaraşır bir hayat sürmeye yetecek seviyede olmalıdır. 

 

Adil Haber-Sen olarak; çalışmalarımızda bilgi, beceri ve niteliğin esas alındığı, insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmeyi garanti eden temel ücretin belirlendiği Adil Ücret’in tüm kamusal alanda yerleşmesi için mücadele edeceğiz.

bottom of page